คุณครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ เข้ารับการอบรมกลยุทธ์การสอนคณิตศาสตร์ด้วยวิธีการแบบเปิดในยุคโควิด 19 (Covid-19)

คุณครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ เข้ารับการอบรมกลยุทธ์การสอนคณิตศาสตร์ด้วยวิธีการแบบเปิดในยุคโควิด 19 (Covid-19)

____________________________________________________________________________________

วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 คุณครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ เข้ารับการอบรมกลยุทธ์การสอนคณิตศาสตร์ด้วยวิธีการแบบเปิดในยุคโควิด 19 (Covid-19)ในโครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนและสังคม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ณ ห้องประชุม เทศบาลนครนครสวรรค์