อบรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อบรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

______________________________________________________________________________________

วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 คุณครูโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม เข้ารับการอบรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุม เทศบาลนครนครสวรรค์