ประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

____________________________________________________________________________________________

วันที่ 27 เมษายน 2565 ผู้บริหารและคณะครูเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นี้ โดยจัดการเรียนการสอนแบบปกติในสถานศึกษา (On Site) ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3