นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เปิดเรียนในสถานศึกษา (On Site) วันแรก

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เปิดเรียนในสถานศึกษา (On Site) วันแรก

__________________________________________________________________________________________

วันที่ 17 มกราคม 2565 ท่านผอ.ดารารัตน์ สุทธิวงศ์ ท่านรองผอ.นฤมล บุญแสวง และคณะครูกล่าวต้อนรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในการเปิดเรียนในสถานศึกษา (On Site) เป็นวันแรก