เลื่อนเปิดเรียน On Site และเลื่อนตรวจ ATK ครั้งที่ 2 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

เลื่อนเปิดเรียน On Site และเลื่อนตรวจ ATK ครั้งที่ 2 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

__________________________________________________________________________________________

🛎ประกาศจากทางโรงเรียน
เรื่อง เลื่อนเปิดเรียน On Site และเลื่อนตรวจ ATK ครั้งที่ 2 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
📌ทางโรงเรียนขอเปลี่ยนแปลงการเปิดเรียนในสถานศึกษา (On Site) ตามคำสั่งจากเทศบาลนครนครสวรรค์ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 จากเดิมวันที่ 10 มกราคม 2565 เลื่อนเป็น วันจันทร์ ที่ 17 มกราคม 2565 ระหว่างวันดังกล่าวทางโรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ (Online)
🔬🦠และขอเปลี่ยนแปลงการตรวจ ATK ครั้งที่ 2 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จากเดิมวันที่ 7 มกราคม 2565 เลื่อนเป็น วันศุกร์ ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. (ป.4 เวลา 09.00 น. , ป.5 เวลา 09.30 น. , ป.6 เวลา 10.00 น.) ณ อาคาร 2 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม
🧒👧ส่วนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล1 – ป.3 ยังเรียนในรูปแบบออนไลน์ (Online) จนกว่าทางโรงเรียนจะแจ้งกำหนดการเปิดเรียนอย่างเป็นทางการอีกครั้ง