โครงการ We love English 2564

โครงการ We love English 2564

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม ได้จัดโครงการ We love English เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะทางภาษาในด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และให้นักเรียนได้เรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรมในวันคริสต์มาส 🎄🦌🛷🎅🏻🎁🌕☃️❄️