งดจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (On site) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อทำความสะอาดห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน

งดจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (On site) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อทำความสะอาดห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน

____________________________________________________________________________________________

🛎ประกาศจากทางโรงเรียน🎅
เรื่อง งดจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (On site) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อทำความสะอาดห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน
🧹โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม ของดการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On site ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ในวันจันทร์ ที่ 13 ธันวาคม 2564 เพื่อทำความสะอาดห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน
📌เนื่องจากโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามเป็นสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2564
🖋เปิดเรียนในรูปแบบ On site อีกครั้ง ในวันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564
🌲หมายเหตุ : หากมีสถานการณ์เปลี่ยนแปลง ทางโรงเรียนจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง