ผู้บริหาร สถานศึกษา คณะครู บุคลากรในโรงเรียนทุกคน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ตรวจ ATK ครั้งที่ 2

ผู้บริหาร สถานศึกษา คณะครู บุคลากรในโรงเรียนทุกคน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ตรวจ ATK ครั้งที่ 2


วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 (ในช่วงเช้า) ผู้บริหาร สถานศึกษา คณะครู บุคลากรในโรงเรียนทุกคน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยชุดตรวจ ATK ครั้งที่ 2 ผลการตรวจ ATK ทุกคน ผลเป็นลบ Negative (1 ขีด) “ไม่พบเชื้อ” 👍🏻