งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครสวรรค์ ได้ส่งรถน้ำมาฉีดพ้นทำความสะอาดบริเวณอาคาร 4

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครสวรรค์ ได้ส่งรถน้ำมาฉีดพ้นทำความสะอาดบริเวณอาคาร 4 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม และผู้บริหาร คณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาประชุม เรื่องการจัดการเรียนการสอน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนในสถานศึกษ (On-site) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 นี้