โครงการค่ายคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

โครงการค่ายคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

___________________________________

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามได้จัดกิจกรรมโครงการค่ายคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ไอริน ชุ่มเมืองเย็น พร้อมด้วยนักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรม