เปิดเรียนในสถานศึกษา 1 ต.ค. 64

เปิดเรียนในสถานศึกษา 1 ต.ค. 64

🛎ประกาศจากทางโรงเรียน🛎
เรื่อง เปิดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (On Site)
🎒โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามขอแจ้งการเปิดเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (On Site) จากเดิมวันจันทร์ ที่ 23 สิงหาคม เลื่อนเป็นวันศุกร์ ที่ 1 ตุลาคม 2564
🖥ระหว่างที่โรงเรียนปิดขอให้นักเรียนอยู่กับบ้านไม่ไปสถานที่ที่คนแออัด ใส่หน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่างทางสังคม และทบทวนบทเรียน ทำแบบฝึกหัด (On Hand) และเข้าเรียนออนไลน์ (On Line) ตามตารางเรียนที่กำหนด
📍หมายเหตุ : หากมีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง