โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน ปีการศึกษา 2567

โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน ปีการศึกษา 2567

__________________________________

วันที่ 20 มิถุนายน 2567 (ช่วงบ่าย) โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามได้จัดโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน เพื่อเลือกตั้งสรรหาประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2567 อีกทั้งปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รู้จักรักษาส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค เพื่อให้นักเรียนรู้จักและเข้าใจวิธีการขั้นตอนในการเลือกตั้ง และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสภานักเรียน ⚖️

🎉💐ผลการเลือกประธานนักเรียนปีการศึกษา 2567 ได้แก่ ด.ญ.มนัสนันท์ สุวรรณ เบอร์ 4 จากพรรคใจจากเขามาเลือกเรา ด้วยคะแนน 93 คะแนน และรองประธานนักเรียน ได้แก่ นางสาวณัฐรดี อ่อนวิจารย์ เบอร์ 1 จากพรรคก่อนพี่นอนแป๊ป ด้วยคะแนน 61 คะแนน