นร.ร่วมอบรมมัคคุเทศก์น้อยนำเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประจำปี 2567

นร.ร่วมอบรมมัคคุเทศก์น้อยนำเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประจำปี 2567

__________________________________________

ตัวแทนนักเรียนพร้อมด้วยคุณครูอุษาวดี วังคะออมครูผู้ดูแลนักเรียนได้เข้าร่วมโครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อยนำเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประจำปี 2567 โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนได้มีความรู้และประสบการณ์การเป็นมัคคุเทศก์ มีความเข้าใจบริบทการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเอง และสามารถนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพได้ในอนาคต

ในวันที่ 2 (21 มิ.ย.2567) จะเป็นการเรียนรู้เทคนิคการนำเสนอจากสถานที่จริง 5 ฐานการเรียนรู้ ได้แก่ ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์-เจ้าแม่ทับทิม พาสาน อาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา วัดวรนาถบรรพต วัดนครสวรรค์ และ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี

วันที่ 3  (22 มิถุนายน 2567) มัคคุเทศก์น้อย นำเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เรียนรู้ประวิตศาสตร์ ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี