รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2562

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาปีการศึกษา 2562

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาปีการศึกษา 2562

_____________________________________________

     รับนักเรียนทุกระดับชั้น อายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป Alcohol Impotencia ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ Contrassegno ห้องธุรการ และห้องประชาสัมพันธ์ อาคาร 2

หลักฐานการรับสมัคร

 • สำเนาทะเบียนบ้าน

 • สำเนาสูติบัตรนักเรียน (ใบเกิด)

 • สำเนาบัตรประชาชน

  • นักเรียน (ถ้ามี)

  • บิดา

  • มารดา

  • ผู้ปกครอง

 • เอกสารการย้ายจากโรงเรียนเดิม (กรณีนักเรียนย้ายมาจากโรงเรียนเดิม)

 • ใบแสดงกรุ๊ปเลือด (นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  โทรศัพท์ 0-5622-2214