รับมอบอุปกรณ์การเรียน Coding จาก Depa

รับมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน Coding 

__________________________

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามได้รับมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน Coding ตามโครงการเรียน Coding พัฒนาคุณภาพชีวิต(Coding for Better Life) ของ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนการสอนทางด้านเทคโนโลยีเพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปต่อยอดทั้งในเรื่องของการเรียนและการประกอบอาชีพได้ในอนาคต