เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน

เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน

________________________________

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้มีทักษะที่จำเป็นในศตรวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เครื่องปั้นดินเผา กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ โดยนายจตุรวิทย์ นิโรจน์ธนรัฐ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการ