นิเทศติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตรต้านทุจริตในสถานศึกษา

นิเทศติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตรต้านทุจริตในสถานศึกษา

_________________________________________________

วันพฤหัสที่ 22 ก.พ. 2567 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม ได้รับการนิเทศติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตรต้านทุจริตในสถานศึกษา โดยได้รับการนิเทศจากศึกษานิเทศก์ นายธนภัสสร์ ทองเมืองธัญเทพ ศึกษานิเทศก์สำนักการศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค์