การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ม.3

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ม.3

_______________________________________________

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามเป็นสนามการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566