โครงการกิจกรรมฯการทัศนศึกษาอบรมส่งเสริมฯม.1-3 2566

 โครงการกิจกรรมฯ การทัศนศึกษาอบรมส่งเสริมฯ ม.1-3 2566

_____________________________________________________

วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2567 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้เข้าร่วมโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการทัศนศึกษาอบรมส่งเสริมและฝึกทักษะการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม