โครงการหนูน้อยมือสะอาดฉลาดสมวัยใส่ใจสุขภาพ

โครงการหนูน้อยมือสะอาดฉลาดสมวัยใส่ใจสุขภาพ

_____________________________________

นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าร่วมโครงการหนูน้อยมือสะอาดฉลาดสมวัยใส่ใจสุขภาพ สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนครสวรรค์ โดยวิทยากรให้ความรู้จากสำนักสาธารณสุขเทศบาลนครนครสวรรค์