การจัดทำหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านนาฏศิลป์

การจัดทำหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านนาฏศิลป์

_____________________________________________

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามเข้ารับการประเมินความพร้อมของสถานศึกษา ในการจัดทำหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านนาฏศิลป์ โดยมีนายเจนวิทย์ ปะเมโท ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครสวรรค์ เป็นประธานในการประเมิน