เจ้าหน้าที่ธุรการ การเงิน และโภชนาการ

นางสาวมยุรี-จิระศักดิ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ-การเงิน

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาววิชุดา-ป้อมใย

เจ้าหน้าที่โภชนาการ