เจ้าหน้าที่สนับสนุนการสอน

นางสาวมยุรี จิระศักดิ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ การเงิน

นางสาววิรดา ถ้ำกลาง

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาววิชุดา ป้อมใย

เจ้าหน้าที่โภชนาการ