รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ระดับขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ระดับขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565

_______________________________________________________________________

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ระดับขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

สามารถดาวน์โหลดศึกษาได้เพิ่มเติม