โครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพิมพ์ลายหรรษา

โครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพิมพ์ลายหรรษา

___________________________________________________________________________

วันที่ 19 มกราคม 2566 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามได้จัดกิจกรรมโครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพิมพ์ลายหรรษา