โครงการประชาธิปไตย

โครงการประชาธิปไตย ปีการศึกษา 2565 

__________________________________________________________________________________________________________

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการประชาธิปไตย เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจวิธีการและขั้นตอนการเลือกตั้ง อีกทั้งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ความมีสำนึกที่ดีในการอยู่ร่วมกันในสังคม