ครูผู้สอนระดับปฐมวัย

นางจงกล พันธุ์นาค ครู คศ.3

หัวหน้าสายชั้นอนุบาล

นางสาวศิรญาดา-สายตา-ครู-คศ.2

นางสาวทัตยา-ปรีดิศรี-ครู-คศ.3

นางอัญชลี-ปัถพี-ครู-คศ.3

นางศลิษา-วรวิทยธาดา-ครู-คศ.3

นางสาวกุมารี-ทัพกฤษณ์-ครู-คศ.3

นางสาวจารุวรรณ-โพธิ์สุข-ผู้ช่วยครู