โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม ผ่านมาตรฐาน ระดับสีเขียว สถานศึกษาสะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม ผ่านมาตรฐาน ระดับสีเขียว สถานศึกษาสะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19

__________________________________________________________________________________________

โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม ผ่านมาตรฐาน ระดับสีเขียว สถานศึกษาสะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 จากกรมอนามัย Thai STOP COVID Plus (TSC+) และได้รับเอกสารรับรองรายงานผลการประเมินความพร้อมเปิดเรียนของสถานศึกษา ตามข้อกำหนดแนวทาง 7 มาตรการเข้ม 📋