บรรยากาศการมาเรียนในสถานศึกษา (On Site) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในวันแรก

บรรยากาศการมาเรียนในสถานศึกษา (On Site) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในวันแรก


วันที่ 1 ธันวาคม 2564 บรรยากาศการมาเรียนในสถานศึกษา (On Site) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในวันแรก ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านผอ.สำนักศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค์ นายสุธีร์ สุขฟอง ได้มาปฐมนิเทศเปิดเรียนวันแรกให้กับนักเรียน