ผู้ปกครองและนักเรียนมารับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน และอุปกรณ์การเรียน ,รับเงินโครงการอาหารกลางวัน และรับอาหารเสริมนม

ผู้ปกครองและนักเรียนมารับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน และอุปกรณ์การเรียน ,รับเงินโครงการอาหารกลางวัน และรับอาหารเสริมนม

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ผู้ปกครองและนักเรียนมารับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน และอุปกรณ์การเรียน ,รับเงินโครงการอาหารกลางวัน และรับอาหารเสริมนม โดยทางโรงเรียนได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)