อบรมจิตตปัญญา

บุคลากรทางการศึกษาอบรมจิตตปัญญา

———————————————————

ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2567 ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ ปีงบประมาณ 2567 “ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนสร้างการเรียนรู้ที่ยั่งยืนด้วยกระบวนการจิตตปัญญา“ ณ ห้องประชุมโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล 💡🌱🪴🌺💙💛💖