กิจกรรมวิทยาศาสตร์พาเพลิน ป.4-6

กิจกรรมวิทยาศาสตร์พาเพลิน ป.4-6

____________________________________

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมกิจกรรมวิทยาศาสตร์พาเพลินในโครงการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2566