วิชาการก้าวไกล นำเด็กไทยสู่โลกกว้าง สรรค์สร้างนวัตกรรม

วิชาการก้าวไกล นำเด็กไทยสู่โลกกว้าง สรรค์สร้างนวัตกรรม

______________________________________________________________________________

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม จัดนิทรรศการวิชาการ ปีการศึกษา 2562