ร่วมโครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อย นำเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประจำปี 2566

ร่วมโครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อย นำเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประจำปี 2566

____________________________________________________

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามเข้าร่วมโครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อย นำเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประจำปี 2566 โดยมีนายจตุรวิทย์ นิโรจน์ธนรัฐ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาธรรมชาติ และสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด
   โดยนักเรียนจะได้เรียนรู้เทคนิค วิธีการนำเสนอ จากวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ วิทยากรจากศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด ปราชญ์ชาวบ้าน มาร่วมบรรยายให้ความรู้ โดยจะให้เด็ก ๆ ได้ทำการฝึกจากสถานที่จริง 5 ฐานการเรียนรู้ กลุ่มวิสหกิจชุมชนวิถีคนทำตาลโตนด ชุมแสง ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์-เจ้าแม่ทับทิม พาสาน อาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา วัดวรนาถบรรพต ศาลหลักเมือง และอนุสรณ์สถานรัชกาลที่ 9 (วัดพุทธมงคลนิมิต)