วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
การศึกษาได้มาตรฐาน ผสานความร่วมมือ ยึดถือคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์

1. พัฒนาคุณภาพนักเรียน
2. พัฒนาผู้บริหารและบุคลากร
3. พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
4. จัดหาและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย
5. พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและเน้นการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วน

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาระดับปฐมวัยอย่างมีคุณภาพมุ่งสร้างพัฒนาการสมวัยและสมดุล
2. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ผู้เรียนเป็นสำคัญ มุ่งพัฒนาทักษะตามหลักสูตร
3. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ เก่ง ดี มีสุข
4. ส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ด้านความกตัญญู ความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย และมีจิตสาธารณะ
5. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี และพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา
6. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ เป็นครูมืออาชีพ
7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อสร้างมิติใหม่ทางการศึกษา
8. ส่งเสริมการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการจัดการเรียนการสอน สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน