นักเรียนปฐมวัย ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริต

นักเรียนปฐมวัย ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริต

_____________________________________________

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นักเรียนระดับปฐมวัย ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริต เรื่อง การทำงานที่ได้รับมอบหมาย