โครงการอบรมฝึกศึกษาความหลายหลายทางธรรมชาติ

 โครงการอบรมเรียนรู้ฝึกศึกษาความหลากหลายทางธรรมชาติป่าชายเลนและวัฒนธรรมเมืองโบราณ

        เมื่อวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2561 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมโครงการอบรมเรียนรู้ฝึกศึกษาความหลากหลายทางธรรมชาติป่าชายเลนและวัฒนธรรมเมืองโบราณ ประจำปีการศึกษา 2561