ทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT)

ทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT)

____________________________________________________

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รับการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ประจำปีการศึกษา 2567