กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวมณี กุลวิวัฒน์ ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระ
นายไพฑูรย์ พุ่มกุมาร ครู คศ.2