กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายไพฑูรย์ พุ่มกุมาร ครู คศ.2

หัวหน้ากลุ่มสาระ