กลุ่มสาระภาษาไทย

นางสุนทรี เตชาวงศ์ ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระ
นางปราณี ภูษิตโภยไคย ครู คศ.3
นางสาวจาริณี เชื้อเภตรา ครู คศ.3