กลุ่มสาระภาษาไทย

นางสุนทรี เตชาวงศ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
(
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย)
นางนาตยา บาระมี
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นางสาวกัญญาณัฐ เวียนเสี้ยว
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ
นางสาวรัตยากร เถื่อนสุข
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1