กลุ่มสาระภาษาไทย

นางสุนทรี เตชาวงศ์ ครู คศ.3

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางนาตยา บาระมี ครู คศ.3
นางสาวกัญญาณัฐ เวียนเสี้ยว ครู คศ.2

นางสาวเบญจวรรณ พลสา ครูอัตราจ้าง