กลุ่มสาระภาษาไทย

นางสุนทรี เตชาวงศ์ ครู คศ.3

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางปราณี-ภูษิตโภยไคย-ครู-คศ.3 นางสาวจาริณี-เชื้อเภตรา-ครู-คศ.3