กลุ่มสาระภาษาไทย

นางสุนทรี เตชาวงศ์ ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระ
นางสาวกัญญาณัฐ เวียนเสี้ยว ครู คศ.2

นางสาวเบญจวรรณ พลสา ครูอัตราจ้าง