กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นางสาวอุษาวดี วังคะออม ครู คศ.3

หัวหน้ากลุ่มสาระ

       นางนัทธมน จันทรารัตน์ ครู คศ.3
นางสาวศิริวรรณ จงเจริญ ครู คศ.3
นางสาววนัทดา ศรีปิยะรัต
ครูภาษาจีน
นางสาวจารุมน พิศมัย
ครูภาษาจีน