กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นางสาวอุษาวดี-วังคะออม-ครู-คศ.3

หัวหน้ากลุ่มสาระ

       นางนัทธมน-จันทรารัตน์-ครู-คศ.3 นางสาวศิริวรรณ-จงเจริญ-ครู-คศ.3
นางสาววนัทดา-ศรีปิยะรัตน์

ครูภาษาจีน

นางสาวจารุมน-พิศมัย

ครูภาษาจีน