กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นางสาวอุษาวดี วังคะออม ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระ
       นางนัทธมน จันทรารัตน์ ครู คศ.3
นางสาวศิริวรรณ จงเจริญ ครู คศ.3
นางสาววนัทดา ศรีปิยะรัต
ครูภาษาจีน
นางสาวจารุมน พิศมัย
ครูภาษาจีน