แผนผังอาคาร

อาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม
อาคารเรียน 3 (สีฟ้า) ห้องเรียนอนุบาล, ห้องสมุด, ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6, ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
อาคารเรียน 1 (สีชมพู) ห้องผู้อำนวยการ, ห้องธุรการ, ห้องโสตทัศนูปกรณ์, ห้องศูนย์นิทรรศการวิทยาศาสตร์, ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5
อาคารเรียน 2 (สีเขียว) โรงอาหาร, ห้องสหการโรงเรียน, ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3, ห้องดนตรี, ห้อง DLIT (ประถม)
อาคาร 4 (สีส้ม) ห้องประชุม, ห้องนาฏศิลป์, ห้อง DLIT (มัธยม), ห้องปฏิบัติการทางภาษา (Sound lab),  ห้องการงานอาชีพ, ห้องเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม