สัญลักษณ์ ปรัชญา สีประจำโรงเรียน

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

ปรัชญาโรงเรียน

ปญฺญา นรานํ รตนํ

ปัญญาเปรียบเสมือน เครื่องประดับแห่งตน

สีประจำโรงเรียน

สีน้ำเงิน  –   สีเหลือง

   อัตลักษณ์ของโรงเรียน

รู้รักษ์  รู้ออม

อักษรย่อโรงเรียน

ท.๕

คำขวัญ

เรียนดี   มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม

คติพจน์

ความกตัญญูกตเวที     เป็นเครื่องหมายของคนดี