กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียนของนักเรียนปฐมวัย

กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียนของนักเรียนปฐมวัย

_________________________________________

กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน การปลูกพืชผักสวนครัว ของนักเรียนปฐมวัยโรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม ณ แปลงผักวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม