กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

นายสิริพรชัย-แก้วสะอาดชูสิน-ครู-คศ.3

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายณัฐวุฒิ-เจริญวุฒิกุล-ครูอัตราจ้าง

นายทัศนัย-โพธิ์ทอง-ครู-คศ.1