กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

นายสิริพรชัย แก้วสะอาดชูสิน ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระ
นายณัฐวุฒิ เจริญวุฒิกุล ครูอัตราจ้าง
นายทัศนัย โพธิ์ทอง ครู คศ.1