กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

นายทัศนัย โพธิ์ทอง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ
(หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา )
นายทศพล เชื้อปรางค์ 
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู (พลศึกษา)