กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

 

นายสิริพรชัย แก้วสะอาดชูสิน ครู คศ.3

หัวหน้ากลุ่มสาระ

 
      
นายทัศนัย โพธิ์ทอง ครู คศ.1

นายดุสิต ศิวชาติ ครูอัตราจ้าง