กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

 

นายสิริพรชัย แก้วสะอาดชูสิน ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระ
 
      
นายทัศนัย โพธิ์ทอง ครู คศ.1

นายดุสิต ศิวชาติ ครูอัตราจ้าง