กลุ่มสาระศิลปะ

นางพัชรา ปุณยวัฒนานนท์ ครู คศ.3

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายวิสูทธิ์ บุญน้อย ครู คศ.3
นายชาลี เปี่ยมศิริ ครูจ้างสอนวิชาดนตรี