กลุ่มสาระศิลปะ

นางพัชรา ปุณยวัฒนานนท์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
(หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ)
นายวิสูทธิ์ บุญน้อย
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ