กลุ่มสาระศิลปะและดนตรี

นางพัชรา ปุณยวัฒนานนท์ ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระ
นายวิสูทธิ์ บุญน้อย ครู คศ.3
นายชาลี เปี่ยมศิริ ครูจ้างสอนวิชาดนตรี