กลุ่มสาระศิลปะและดนตรี

นางพัชรา-ปุณยวัฒนานนท์-ครู-คศ.3

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายวิสูทธิ์-บุญน้อย-ครู-คศ.3

นายชาลี-เปี่ยมศิริ-ครูจ้างสอนวิชาดนตรี