กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวจำปา ปานกรด ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางนาตยา บาระมี ครู คศ.3

นางสาวจาริณี เชื้อเภตรา ครู คศ.3

นางพรรณกาญจน์  ปั้นนาค ครู คศ.2