กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวจำปา ปานกรด ครู คศ.3

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางนาตยา-บาระมี-ครู-คศ.3 นางพรรณกาญจน์-ปั้นนาค-ครู-คศ.2 นางสาวกัญญาณัฐ-เวียนเสี้ยว-ครู-คศ.1