กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวจำปา ปานกรด ครู คศ.3

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางนิอร เทอดเทียนวงษ์ ครู คศ.3

นางสาวจาริณี เชื้อเภตรา ครู คศ.3

นางพรรณกาญจน์  ปั้นนาค ครู คศ.2

นายวิทวัส แก้วสม ครู คศ.1