กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวจำปา ปานกรด ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระ
นางนาตยา บาระมี ครู คศ.3
นางพรรณกาญจน์  ปั้นนาค ครู คศ.2
นางสาวกัญญาณัฐ เวียนเสี้ยว ครู คศ.1