กลุ่มสาระการงานอาชีพ

นางจันทร์ทรา กฤษวงศ์ ครู คศ.3

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางนิอร-เทอดเทียนวงษ์-ครู-คศ.3

นางสาววันวิสา ผจญศิลป์ ครู คศ.2

นายวิทวัส-แก้วสม-ครู-คศ.1