กลุ่มสาระการงานอาชีพ

นางจันทร์ทรา กฤษวงศ์ ครู คศ.3

หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาววันวิสา ผจญศิลป์ ครู คศ.2