กลุ่มสาระการงานอาชีพ

นางจันทร์ทรา กฤษวงศ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
(หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ)
นางสาววันวิสา ผจญศิลป์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นายวิทวัส แก้วสม
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1