กลุ่มสาระการงานอาชีพ

นางจันทร์ทรา กฤษวงศ์ ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระ
นางนิอร เทอดเทียนวงษ์ ครู คศ.3
นางสาววันวิสา ผจญศิลป์ ครู คศ.2
นายวิทวัส แก้วสม ครู คศ.1