ผู้บริหารสถานศึกษา

นางสาวดารารัตน์  สุทธิวงศ์

Miss Dararat  Sudthiwong

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

School Director of Wat Chong Khirisrisitthi Wararam Municipality School

นายกลยุทธ เปียอยู่
Mr. Konlayut piayoo
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
Deputy Director of Wat Chong Khirisrisitthi Wararam Municipality School