ผู้บริหารสถานศึกษา

นางสาวดารารัตน์  สุทธิวงศ์
Miss Dararat  Sudthiwong
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
School Director of Wat Chong Khirisrisitthi Wararam Municipality School
นายกลยุทธ เปียอยู่
Mr. Konlayut piayoo
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
Deputy Director of Wat Chong Khirisrisitthi Wararam Municipality School