ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

ข้อมูลทั่วไป
๑. สภาพทั่วไป
ที่ตั้งของโรงเรียน
โรงเรียนเทศบาลเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๒๘ หมู่ที่ ๑๐ ถนนมาตุลี (๓๑) ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โทรศัพท์ ๐-๕๖๒๒-๒๒๑๔ สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนคนครสวรรค์ จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระดับชั้นอนุบาล ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีพื้นที่ ๖ ไร่ ๒ งาน
อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ            ติดต่อกับหมู่บ้านจัดสรร
ทิศใต้                 ติดต่อกับวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม
ทิศตะวันออก     ติดต่อกับวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามและชุมชนหลังอู่ทันจิตร์
ทิศตะวันตก       ติดต่อกับสวนผักและบ้านราษฎร

๒. ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน
โรงเรียนนี้เดิมชื่อโรงเรียนวัดช่องลม เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๘๒ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โดยอาศัยศาลาการเปรียญของวัดเป็นสถานที่เรียนมี นายฟอง บัวขาว เป็นครูใหญ่

         พ.ศ.๒๔๘๔ ทางราชการได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนประชาบาล ตำบลบางปลอง ๓ (วัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม)            วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๙๘ ทางราชการได้ตั้งโรงเรียนเขากบ(วิวรณ์สุขวิทยา) ขึ้นซึ่งอยู่ห่างจากโรงเรียนประมาณ ๑ กิโลเมตร แล้วย้ายนักเรียนจากโรงเรียนนี้ไปเรียนที่โรงเรียนเขากบ โดยมี นายสมพร ยืนวงศ์ เป็นครูใหญ่ และยุบเลิกโรงเรียนนี้ไป

        วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๐๒ ทางราชการได้เห็นว่า ตำบลบางปลอง มีความเจริญขึ้นเพราะ
มีถนนพหลโยธินผ่าน จึงได้ตั้งโรงเรียนขึ้นใหม่ และให้ชื่อว่า “โรงเรียนวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม” โดยอาศัยศาลาวัดช่องเป็นสถานที่เรียน มีครูจำนวน ๒ คน โดยมี นายวิเชียร สันทัดบุญฤิทธิ์ เป็นครูใหญ่

        พ.ศ.๒๕๐๕ นางพลอย เอี่ยมเฮงฮวด ได้อุทิศฉางข้าว ได้นำมาสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น
๑ หลัง ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๐ เมตร และประชาชนได้อุทิศแรงงานสร้างจนเสร็จ

        เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๐๕ พ.ศ.๒๕๐๖ สมุห์อุย อภิวัฒฑโน เจ้าอาวาสวัดช่องคีรีฯ ได้ชักชวนประชาชนบริจาคเงินได้ ๓๐,๐๐๐ บาท สมทบกับเงินที่สหกรณ์ครูนครสวรรค์บริจาค 10,000 บาท และของทางราชการให้อีก 40,000 บาท สร้างอาคารเรียน ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 32 เมตร โดยไม่ได้ตีฝ้า ในปีนี้มีครู 5 คน นายวิเชียร สันทัดบุญฤทธิ์ เป็นครูใหญ่ พ.ศ.2509 – 2515 นายสนอง เอี่ยมวิจารณ์ ได้มาดำรงตำแหน่งแทนนายประสิทธิ์ สนธิรักษ์ และมีการปรับปรุงอาคารเรียนดังนี้ พ.ศ.2513 สร้างอาคารเรียนแบบ 107 จำนวน 3 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 32 เมตร เชื่อมกับอาคารเดิม โดยมีงบประมาณของทางราชการประมาณ 120,000 บาท

        วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2515 ได้สร้างโรงอาหาร 1 หลัง โดยนักศึกษาโรงเรียนเทคนิคนครสวรรค์เป็นผู้ก่อสร้าง ส่วนวัสดุทางโรงเรียนและคณะกรรมการศึกษาจัดหาให้

        วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2515 ได้ขยายชั้นเรียน จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยอาศัยอาคารเรียนของชั้นประถมต้น มีครู 11 คน นักเรียน 450 คน ห้องเรียน 10 ห้องเรียน และมีภารโรง 1 คน

        พ.ศ.2515 นายสนอง เอี่ยมวิจารณ์ ได้ไปดำรงตำแหน่งหัวหน้าหมวดการศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ และนางบุญยืน ดำรงศิลป์ ได้มาดำรงตำแหน่งแทนและได้มีการปรับปรุงดังนี้
พ.ศ.2515 ได้ทำการต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่าง พร้อมทาสี โดยมีเงินงบประมาณจากทางราชการจำนวน 140,000 บาท
พ.ศ.2517 สร้างโรงฝึกงาน 1 หลัง โดยมีเงินงบประมาณ 45,000 บาท และบ้านพักครู 1 หลัง งบประมาณ 35,000 บาท และทำถนนจากทางแยกถนนพหลโยธิน เข้าสู่โรงเรียนและวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม
พ.ศ.2518 สร้างบ้านพักครู 3 หลัง โดยได้เงินงบประมาณ 140,000 บาท
พ.ศ.2519 สร้างส้วมนักเรียนตามแบบของกรมสามัญ จำนวน 5 ที่ โดยได้รับงบประมาณจากภาษีบำรุงท้องที่ 14,279 บาท
พ.ศ.2520 สร้างอาคารเรียนแบบ 017 ขนาด 5 ห้องเรียน โดยได้รับงบประมาณ 350,000 บาท และในปีเดียวกันได้ทำการต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่าง กั้นห้องเรียนตีฝ้าทั้งชั้นบนและชั้นล่าง โดยมีงบประมาณ 200,000 บาท
พ.ศ.2520 สร้างบ้านพักครู จำนวน 2 หลัง โดยได้เงินงบประมาณ จำนวน 120,000 บาท
พ.ศ.2521 สร้างรั้วคอนกรีต ด้านหน้าโรงเรียน ยาว 150 เมตร โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคุณอำนวย อารยธรรม เป็นจำนวนเงิน 95,000 บาท สร้างอาคารเรียน แบบ 017 สองชั้น 10 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 64 เมตรจำนวน 1 หลัง โดยได้รับงบประมาณ 800,000 บาท
พ.ศ.2523 ได้รับงบประมาณสร้างส้วม ขนาด 4 ที่ 1 หลัง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2523 โอนกิจการ และทรัพย์สินของโรงเรียนให้กับเทศบาลเมืองนครสวรรค์ ตามกฏหมายการขยายเขตเทศบาล
พ.ศ.2526 ได้รับงบประมาณสร้างส้วม ขนาด 10 ที่ 1 หลัง และมีครู อาจารย์ ทั้งสิ้น 34 คน เป็นชาย 8 คน หญิง 26 คน ภารโรง 2 คน นักเรียนทั้งสิ้น 862 คน เป็นชาย 458 คน หญิง 404 คน ห้องเรียน 24 ห้อง อาคารเรียน 4 หลัง เป็นอาคารถาวร 3 หลัง อาคารชั่วคราว 1 หลัง
วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2527 เทศบาลสร้างสนามบาสเกตบอล และสนามวอลเล่ย์บอลให้โรงเรียน
วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2527 นางบุญยืน ดำรงศิลป์ อาจารย์ใหญ่ย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดวรนาถบรรพต(ท.4) นางมาลี ชวนะวิรุฬห์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ และนายบุญถิ่น แสนสิทธิเวช ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม
พ.ศ.2528 เทศบาลสร้างทางระบายน้ำ ถนนภายในโรงเรียนและป้ายชื่อโรงเรียนวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2528 เทศบาลแต่งตั้ง นายบุญถิ่น แสนสิทธิเวช ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

                               เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2528 ได้รับงบประมาณจากเทศบาล ก่อสร้างโรงอาหาร ขนาด 12×33 เมตร เป็นเงิน 300,000 บาท

       เดือนกันยายน พ.ศ.2529 ได้รับงบประมาณจากเทศบาล สร้างรั้วคอนกรีต ขนาด 2 x 150 เมตร เป็นเงิน 120,000 บาท ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนต่อเติมโรงอาหารให้สมบูรณ์แบบ เป็นเงิน 700,000 บาท
พ.ศ.2533 สร้างส้วม 4 ที่
พ.ศ.2534 ต่อเติมอาคาร 3 อีก 2 ห้องเรียน
พ.ศ.2535 ต่อเติมโรงอาหาร (ห้องครัว)
พ.ศ.2536 ติดฝ้ายิบซั่มที่โรงฝึกงาน
พ.ศ.2537 ปูอิฐบล็อคตัวหนอนรองสนามบาสเกตบอล งบประมาณ 180,000 บาทก่อสร้างสนามเด็กเล็ก , ปรับปรุงห้องพัสดุโรงเรียน
พ.ศ.2538 ตีฝ้าทาสีอาคารเรียน 2 , 3 ชั้นล่าง ปรับปรุงสนามเด็กเล่น
พ.ศ.2539 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษา งบประมาณ 288,700 บาทปรับปรุงซ่อมแซมและทาสีรั้วด้านหน้าโรงเรียน งบประมาณ 181,000 บาทปรับปรุงห้องสมุด งบประมาณ 189,900 บาทก่อสร้างห้องน้ำชาย และที่ล้างมือ งบประมาณ 410,000 บาท
พ.ศ.2540 ปรับปรุงห้องผู้บริหารสถานศึกษา งบประมาณ 200,000 บาท
พ.ศ.2541 ปรับปรุงสนามเด็กเล่นสร้างซุ้มพระประจำโรงเรียนใหม่ งบประมาณจากมูลนิธิหลวงพ่ออุย อภิวัฑฒโน
และคณะครูร่วมบริจาค 52,499 บาท
พ.ศ.2542 ปรับปรุงพื้นโรงอาหาร 284 ตารางเมตร ปูพื้นหินขัด งบประมาณ 106,200 บาท มี นายสมหมาย อังศุธรรม เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
พ.ศ.2543 ทาสีอาคารเรียน ภายในภายนอก งบประมาณ 200,000 บาทมี นายวิโรจน์ วัฒนศักดิ์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
พ.ศ.2544 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษาพร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศปรับปรุงห้องสมุด และห้องสหกรณ์ ปูกระเบื้องปรับปรุงห้องดนตรี – นาฎศิลป์ กั้นห้องตีฝ้า เปลี่ยนประตูเหล็กดัดก่อสร้างเรือนเพาะชำ มี นางสาวบุญเรือน มากบุญ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
พ.ศ.2546 ปรับปรุงไฟฟ้า 3 เฟส งบประมาณเทศบาล 150,000 บาทปรับปรุงห้องพัฒนาวิชาการ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ มี นายสมหมาย อังศุธรรม เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนก่อสร้างบ่อดักไขมัน งบประมาณเทศบาล 42,000 บาทก่อสร้างโรงฝึกงาน งบประมาณเทศบาล 200,000 บาท
พ.ศ.2547 ก่อสร้างอาคารเรียน 1 4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง งบประมาณ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)เป็นเงิน 5,790,000 บาท
ก่อสร้างโรงฝึกงาน งบประมาณเทศบาลฯ 320,000 บาทติดตั้งกันสาดกระเบื้องหน้าอาคารเรียน 3 งบประมาณเทศบาลฯ 58,000 บาท
พ.ศ.2548 ปรับปรุงห้องสมุด งบประมาณเทศบาลฯ 40,000 บาท
พ.ศ.2548 ก่อสร้างอาคารเรียน 1 งบประมาณเงินอุดหนุน เป็นเงิน 5,790,0000 บาท มี นางวรรณวิไล เอี่ยมอนันต์ เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา
พ.ศ.2549 ติดตั้งกันสาดกระเบื้องหน้าอาคารเรียน 3 งบประมาณเทศบาลฯ 100,000 บาท ปรับปรุงลานกิจกรรมหน้าเสาธง (คสล.) งบประมาณเทศบาลฯ 300,000 บาท ปรับปรุงห้องประเมินคุณภาพ อาคารเรียน 3 ชั้นบน จำนวน 1 ห้อง งบเงิน
บำรุงการศึกษา 50,000 บาท ปรับปรุงห้องพลศึกษา ห้องเรียนอาคารเรียน 2 งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป 20,000 บาท
ปรับปรุงอาคารเรียนดนตรี – นาฏศิลป์ งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป 20,000 บาทปรับปรุงลานกิจกรรมหน้าเสาธงเพิ่มเติม (ลาน คสล.) งบประมาณเทศบาลฯ 35,000 บาท
พ.ศ.2549 ติดตั้งห้องศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ งบประมาณเงินอุดหนุนฯ 2,000,000 บาท
พ.ศ.2550 สร้างเรือนสหการ (บ้านพักพุง) งบประมาณเงินบริจาค 50,000 บาทปรับปรุงรั้วพร้อมป้ายชื่อโรงเรียน งบประมาณเทศบาลฯ 700,000 บาทติดตั้งครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์ งบประมาณเงินอุดหนุนฯ 399,714 บาทติดตั้งครุภัณฑ์ห้องคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 ที่ งบประมาณเงินอุดหนุนฯ666,350 บาทติดตั้งครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ งบประมาณเงินอุดหนุนฯ 160,000 บาท
พ.ศ.2551 ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ชั้นล่างโล่ง (รหัส สน.ศท. 4/12)งบประมาณเงินอุดหนุนฯ 8,300,000 บาท เสร็จเมื่อเดือนกันยายน 2551ติดตั้งครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์ งบประมาณเงินอุดหนุนฯติดตั้งครุภัณฑ์ห้องคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 ที่ และคอมพิวเตอร์พกพาจำนวน 1 ชุด งบประมาณเงินอุดหนุนฯ 519,312 บาทติดตั้งครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา งบประมาณเงินอุดหนุนฯปรับปรุงพื้นอาคารเรียน 1 ชั้น 3 จำนวน 4 ห้องเรียนปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียน 1 ชั้น 1 เป็นห้องผู้อำนวยการ ห้องธุรการ ปูกระเบื้องกั้นเป็นห้องสมุด งบประมาณเทศบาลนครนครสวรรค์ 237,000 บาท
พ.ศ.2552 ก่อสร้างโรงครัว งบประมาณเทศบาล 497,000 บาท
พ.ศ.2552 รื้อถอนอาคารเรียน 2 (หลังเดิม ) , รื้อถอนโรงฝึกงาน
พ.ศ.2552 ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น ห้องเรียน ชั้นล่างโล่ง (รหัส สน.ศท. 4/12) งบประมาณเงินอุดหนุนฯ 9,993,000 บาท
พ.ศ.2553 ก่อสร้างอาคาเรียน ชั้นล่างมีเวที ตามแบบ รหัส สน.ศท.4/12 งบประมาณ 10,246,000 บาท งบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจและงบสมทบจากเทศบาลนครนครสวรรค์
พ.ศ.2553 ปรับปรุงห้อง E–Learnming งบประมาณ 100,000 บาท งบประมาณเทศบาลนครนครสวรรค์
พ.ศ.2553 ปรับปรุงห้องสหการ งบประมาณ 62,700 บาท งบประมาณจากเงินบริจาค
พ.ศ.2554 ติดตั้งกันสาด ด้านหลังอาคารเรียน 4 งบประมาณ 44,685 บาท งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเรียนฟรี 15 ปี (ค่าใช้จ่ายรายหัว)
พ.ศ.2554 ปรับปรุงโรงครัว (ติดตั้งกระจกอลูมิเนียมและเหล็กดัด) งบประมาณ 18,400 บาทงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเรียนฟรี 15 ปี (ค่าใช้จ่ายรายหัว)

       พ.ศ.2554 ก่อสร้างเสาธงชาติ งบประมาณ 200,000 บาท งบประมาณจากเทศบาลนครนครสวรรค์
พ.ศ.2554 ติดตั้งกันสาด ด้านหลังอาคารเรียน 3 งบประมาณ 48,608 บาท งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเรียนฟรี 15 ปี (ค่าใช้จ่ายรายหัว)
พ.ศ.2554 ปรับปรุงห้องศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ 21,662 บาท งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเรียนฟรี 15 ปี (ค่าใช้จ่ายรายหัว)
พ.ศ.2554 ติดตั้งครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ งบประมาณ 500,000 บาท งบประมาณจากเทศบาลนครนครสวรรค์
พ.ศ.2554 ติดตั้งกันสาด ด้านข้างอาคารเรียน 4 งบประมาณ 92,000 บาท งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเรียนฟรี 15 ปี (ค่าใช้จ่ายรายหัว)
พ.ศ.2554 ปรับปรุงห้องพยาบาล งบประมาณ 8,000 บาท งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเรียนฟรี 15 ปี(ค่าใช้จ่ายรายหัว)
พ.ศ.๒๕๕๕ ติดตั้งกันสาดด้านหลังห้องสมุด อาคารเรียน ๓ งบประมาณ ๔๘,๖๐๘ บาทงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเรียนฟรี 15 ปี (ค่าใช้จ่ายรายหัว)
พ.ศ.2555 ติดตั้งกันสาดด้านข้างอาคารเรียน ๔ งบประมาณ ๙๒,000 บาท งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเรียนฟรี 15 ปี (ค่าใช้จ่ายรายหัว)
พ.ศ.2556 ก่อสร้างที่แปรงฟันด้านหลังอาคารเรียน 3 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวรารามงบประมาณ49,000 บาท งบประมาณจากเทศบาลนครนครสวรรค์และเงินบริจาค 25,000 บาท
พ.ศ.๒๕๕๖ ปรับปรุงประตูรั้วโรงเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม (ประตูหน้า
และประตูหลัง เป็นอลูมิเนียม) งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปฯ เทศบาลนครนครสวรรค์
พ.ศ.2556 ทาสีอาคารเรียน 1 งบประมาณ 177,000 บาท งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปฯเทศบาลนครนครสวรรค์
พ.ศ.2556 ปรับปรุงซุ้มพระ งบประมาณ 80,000 บาท งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.2557 ติดตั้งหลังคาโรงอาหาร งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป 450,000 บาท
พ.ศ.2558 ซ่อมแซมพื้นห้องเรียน อาคารเรียน 2 งบประมาณ 111,000 บาท งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

       พ.ศ.2558 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและพัดลมเพดาน งบประมาณ 93,000 บาท งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.2558 ปรับปรุง/ซ่อมแซมห้องน้ำ ห้องส้วม ด้านข้างโรงครัว งบประมาณ 92,900 บาทงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.2559 ปรับปรุงซ่อมแซมประตูม้วน งบประมาณ 48,000 บาท งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.2559 ปูพื้นหินขัด ชั้นล่าง อาคารเรียน 2 งบประมาณ 210,000 บาท งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เทศบาลนครนครสวรรค์
พ.ศ.2560 ก่อสร้างที่แปรงฟัน ด้านข้างอาคารเรียน 2 งบประมาณ 200,000 บาท งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เทศบาลนครนครสวรรค์
พ.ศ.2560 ปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วม งบประมาณ 200,000 บาท งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เทศบาลนครนครสวรรค์