ครูผู้สอนระดับปฐมวัย

นางจงกล พันธุ์นาค ครู คศ.3

หัวหน้าสายชั้นอนุบาล

นางสาวศิรญาดา-สายตา-ครู-คศ.2 นางสาวทัตยา-ปรีดิศรี-ครู-คศ.3 นางอัญชลี-ปัถพี-ครู-คศ.3

นางสาวกุมารี-ทัพกฤษณ์-ครู-คศ.3

นางวันจันทร์-พากเพียร-ผู้ดูแลเด็ก-ศูนย์พัฒนา่เด็กเล็ก

นางสาวจารุวรรณ-โพธิ์สุข-ผู้ช่วยครู

ผู้ดูแลเด็ก-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก