ครูผู้สอนระดับปฐมวัย

นางจงกล พันธุ์นาค ครู คศ.3

หัวหน้าสายชั้นอนุบาล

นางสาวศิรญาดา สายตา ครู คศ.2
นางสาวทัตยา ปรีดิศรี ครู คศ.3
นางอัญชลี ปัถพี ครู คศ.3
นางสาวกุมารี ทัพกฤษณ์ ครู คศ.3
นางวันจันทร์ พากเพียร
ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นางสาวจารุวรรณ โพธิ์สุข ผู้ช่วยครู
นางสาววงพลอย  รอดชาวนา
ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก