ครูผู้สอนระดับปฐมวัย

นางจงกล พันธุ์นาค
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
(หัวหน้าสายชั้นปฐมวัย)
นางสาวทัตยา ปรีดิศรี
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นางอัญชลี ปัถพี
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นางสาวกุมารี ทัพกฤษณ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
นางสาวศิรญาดา สายตา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการ
นางสาวจารุวรรณ โพธิ์สุข
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู
นางวันจันทร์ พากเพียร
ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก